ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Професор д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн

Член на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински Университет - София

Член на Академичния съвет към Медицински Университет - София

Главен редактор на списание "Хирургия"

 

Професор д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн завършва средно образование в 8-ма /Математическа/ гимназия през 1969 г., след което отбива военната си служба в БНА. През 1977 г. завършва медицина в Медицинския университет в София.

За периода 1977 – 1981 г. работи като ординатор хирург в Окръжна болница гр. Силистра.

От 1982 г. след конкурс е избран за асистент в Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести /І хирургия/ при Университетска болница „Александровска” на Медицинска академия.

През 1984 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Оперативна корекция на дуоденостазата при перфориралите дуоденални язви”.

През 1990 г. се хабилитира в Катедрата по спешна хирургия към Института по хирургия на база УБ „Царица Йоанна” към Медицинска академия, София.

През 1997 г. защитава докторска дисертация на тема „Усложнен колоректален рак – диагностика и лечение”.

През 2001 г. бива избран за професор по хирургия към Клиниката по спешна хирургия на Клиничен център по спешна медицина към Медицинския университет, София.

От 2000 г. е ръководител на Катедра – Клиничен център по спешна медицина.

От 2005 г. е Ръководител на Катедрата по хирургия и Началник на Клиниката по хирургически болести към МБАЛ „Александровска” , София.

Проф. Н. Яръмов има участие в 8 учебника /в съавторство/, 8 монографии и над 450 публикации в наши и чуждестранни научни списания, участия в световни и европейски международни конгреси и конференции. Главен редактор е на Учебник по хирургични болести за студенти – медици и специализанти и Главен редактор на учебник по хирургически болести за студенти по дентална медицина.

От 1990 г. е секретар на сп. „Хирургия”, а от 2002 г. е избран за Главен редактор на сп. „Хирургия”. Член е на няколко международни хирургични и научни асоциации – Международен колеж на хирурзите /Чикаго/, Еврохирургия, Европейската асоциация по колопроктология, Световната организация по хепатопанкреатобилиарна хирургия, Международна асоциация на гастро-ентерологичната хирургия, Азиатската асоциация по хепатопанкреатобилиарна хирургия, Европейската асоциация по спешна хирургия и травматология, Световната асоциация на рака на стомаха и Европейската асоциация по онкология.

Под негово ръководство са зачислени пет докторанти. Специализира в Русия /1980 г./ и Англия /1993 г./. Републикански консултант по хирургия от 1990 г.Владее руски и английски език. Женен с две дъщери.

ОСНОВНИ НАСОКИ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Научната продукция на проф. Н. Яръмов обхваща списък от 450 заглавия на научни трудове, които са разпределени както следва:

 • - Автореферат на дисертационен труд за присъдената му научна степен „ДМ”
 • - Автореферат на дисертационен труд за присъдената му научна степен „ДМН”
 • - Шест удостоверения за признати рационализации с описание на предложените методи
 • - Учебник по „Хирургични болести”, чийто Главен редактор е и е автор на повече от половината глави в учебника
 • - Ръководство по коремна хирургия, в което авторът участва в написването на седем глави
 • - Учебник по специална хирургия, в което авторът участва в написването на две глави
 • - Учебник по спешна хирургия с написани над 50% от главите – първо и съответно второ издание
 • - Учебник по „Хирургични болести” за студенти- стоматолози – под печат
 • - Монография „Усложнен колоректален рак”, в която само две от главите са написани от други автори
 • - Монография „Остър хирургичен корем”
 • - Монография „Рак на млечната жлеза”- под печат
 • - Монография „Колопроктология” с написани 23 глави
 • - Монография „Колоректална хирургия”- под печат
 • - Монография „Остра горно-дигестивна хеморагия” с написани осем глави
 • - Публикации в чуждестранни и български списания
 • - Трудове отпечатани в сборници на конгреси, конференции, симпозиуми, състояли се в България (отпечатани в резюме + основен доклад)
 • - Участие с доклади и постери в международни конгреси, конференции, симпозиуми. Трудовете са представени с отпечатани доклади или резюмета или с четените доклади и изпратени резюмета

НАУЧНИ И НАУЧНО – ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

Научните и научно – приложните приноси на проф. д-р Николай Яръмов, дмн могат да се резюмират по следния начин:

I - ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СПЕШНАТА ХИРУРГИЯ:

а/ "ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ"

1. Възпалителен синдром

-остър апендицит - "Спешна хирургия"

-остър холецистит

-възпаление на мезентериума и оментума

2. Перфоративен синдром

- перфорация на стомашно-дуоденални язви

- перфорация на паразитарни кисти

3. Мезентериални емболии и тромбози

4. Илеус

5. Панкреатити

6. Остър хирургичен корем и термична болест

7. Остър хирургичен корем при инфекциозни и паразитни заболявания

8. Перитонити

б/ ОСТРИ ХЕМОРАГИИ ОТ ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

в/ СПЕШНА КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

г/ ГРЪДНИ ТРАВМИ

II - ПРОУЧВАНИЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА:

1. Стомах

- рак на стомаха

- пептични язви

2. Ентерология

- дивертикули на дуоденума

- дуоденостаза

- рефлукс-ентерит

- заболяване с нарушено мезентериално кръвообръщение

3.Проучвания по проблемите на язвената болест

III- ПРОУЧВАНИЯ В КОЛОПРОКТОЛОГИЯТА:

1. Коло-ректален рак

2. Заболяване на правото и дебело черво - хемороиди, сложни фистули, ректо-вагинални фистули, пилонидална болест и др.

IV- ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА :

- ехинокок на черния дроб

- механичен иктер

- остър холецистит

V - ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКРЕАСА:

- остър панкреатит

- рак на панкреаса

VI- РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА .

VII- ПРОБЛЕМИ НА ОБЩАТА ХИРУРГИЯ .

VIII-РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ :

1. "Способ оперативного лечения прободныйй гастродуоденаль ных язв" - рационализация № 643/1980 г., Россия.

2. Модифициран метод за консервативно третиране супориралата малкотазова остатъчна кухина след оперативна екстирпация"-рационализация № 4368/1987 г. МА - София.

3. " Модифициран метод за авто и алопластика на предната коремна стена при големи следоперативни хернии и евентрации" - рационализация № 4417/1987 г. МА - София

4. Метод за ранна диагноза на стомашния карцином чрез изследване на алкалната фосфатаза" - рационализация № 194/89 г. МА - София

5. "Модифициран метод за налагане на клапанна термино- латерална илеотранзверзостомия " – рационализация № 52/90 - МА - София

6. "Метод за инвагинационно-тракционнаколоректостомия"- рационализация № 3/91 г.

IX - ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ В ХИРУРГИЯТА :

Разглеждане проблемите на съвременната херниология

■ операцията на Мак Вей

■ операцията на Шулдайс

- Популяризиране операцията на Оппель-Поликарпов при перфорираните стомашно-дуоденални язви.

- За първи път у нас се разглежда проблема за дуоденостазата, етиологията и оперативната корекция.

- Оперативен метод на Аскерханов при ехинокок на черния дроб.

- Операциите на Линтон и Уорън.

- Операцията на Сугиура.

- Въз основа на многогодишен опит се предлагат основни хирургични и онкологични принципи при лечението на усложнения коло-ректален рак.

ПОДГОТОВКА НА КАДРИ

Проф. д-р Николай Яръмов е създал и създава школа от учени и специалисти- хирурзи в областта на спешната хирургия, колопроктологията, хирургията на стомаха и млечната жлеза. Той провежда серия от тематични курсове в системата на следдипломното обучение, касаещи проблемите на оперативното лечение на колоректалния рак, рака на стомаха и млечната жлеза. Провежда ежегодно двумесечен основен курс „Избрани глави в хирургията”, засягащ възловите въпроси в областта на хирургията и имащ за цел да изгради млади лекари- хирурзи, като ги запознае със съвременните тенденции в диагностиката, диференциалната диагноза и лечението на заболяванията в областта на голямата хирургия.

Под негово ръководство са защитени 4 дисертации, а в момента е научен ръководител на 4 свободни докторантури от научно-преподавателския състав на Катедрата по хирургия.

Професор Яръмов е член на Специализирания научен съвет по хирургия при ВАК, като е рецензент на голяма част от защитените дисертации по научно направление - шифър 03.01.37 и рецензент на голяма част от конкурсите за придобиване на научните звания „Доцент” и „Професор”.

УЧАСТИЯ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 1990 г. проф.д-р Николай Яръмов е секретар на сп. „Хирургия”, а от 2002 г. е избран за Главен редактор на сп. „Хирургия”.

Списание „Хирургия” е официален орган на Българското Хирургическо Дружество и е единственото научно списание по хирургия у нас. То е обществена трибуна на статии, дискусии, научни постижения, материали от различни научни форуми – конгреси, конференции, симпозиуми провеждани в България и чужбина. Така тази информация става достъпна за медицинската общественост от цялата страна.

Списание “Хирургия” се разпространява не само в България, а и в много страни по света – 63, включително САЩ, Русия и Япония.

Проф. д-р Николай Яръмов, дмн е член е на редица международни хирургични и научни асоциации:

 • - Международен колеж на хирурзите /Чикаго/;
 • - Еврохирургия;
 • - Европейската асоциация по колопроктология;
 • - Световната организация по хепатопанкреатобилиарна хирургия;
 • - Международна асоциация на гастро-ентерологичната хирургия;
 • - Азиатската асоциация по хепатопанкреатобилиарна хирургия;
 • - Европейската асоциация по спешна хирургия и травматология;
 • - Световната асоциация на рака на стомаха
 • - Европейската асоциация по онкология.

ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ

Проф. д-р Николай Яръмов, дмн е носител на различни награди за наука и значителни приноси в областта на хирургията в Република България, от които по-важните са:

- „Юбилеен плакет и диплома за принос в развитието и дейността на научното дружество” , присъдена от Българското хирургическо дружество, София, 05.10.2006г.

- Награда „Проф.д-р Парашкев Стоянов”, присъдена от Медицински факултет на Медицински Университет- София за високи постижения в научно изследователската и преподавателската дейност.

- „Юбилейна грамота” и плакет за лични заслуги и принос за развитието и утвърждаването на хирургията в България

Проф. Яръмов обстойно проучва редица проблеми от голямата хирургия : коло-ректален рак и неговите усложнени форми, следоперативни перитонити при дебелочревни опера­ции и др. Авторът има определена насоченост в колопрокто-логията, доказателство за което е докторската му дисертация и монографията “Усложнен колоректален рак”.

Проф. Яръмов като редовен член на Световната асоциация за рака на стомаха активно работи в областта на оперативното лечение на стомашния карцином, стадирането, маркирането на сентинелни лимфни възли, адювантната терапия и палиативните грижи при оперираните болни в терминален стадий. Доказателство за горното са активното му участие с доклади на всички Международни конгреси за рака на стомаха, както и организирането на Национална конференция, посветена на стомашния рак и залегнала в програмата на Българското хирургическо дружество. Съвременните концепции за лечението на рака на стомаха са детайлно разгледани и дидактично онагледени в главата „Заболявания на стомаха и дуоденума”от Учебника по хирургични болести, 2007 г. под редакцията на Проф. Яръмов.

Проф. Николай Яръмов за първи път у нас засяга и проблема " остър хирургичен корем" и термични изгаряния, както и " остър хирургичен корем" при инфекциозни болести, добре отразени в учебник-ръководствата по "Спешна хирургия".

Авторът се спира на един от най-важните проблеми с висок леталитет в спешната хирургична помощ - остра хеморагия от горния дигестивен тракт, отразени в монографията на базата на големия научен и практически опит. Голяма част от трудовете на Проф. д-р Николай Яръмов, дмн са свързани със спешната хирургия и обхващат всички проблеми на "острия хирургичен корем", съчетаната травма, острата хеморагия от гастро-интестиналния тракт. Всички тези проблеми са отразени учебниците - "Спешна хирургия", "Коремна хирургия" и “Хирургични болести” и имат дидактически характер относно етиологията, патогенезата, диагнозата, клиничната картина и оперативното лечение на петте синдрома на" острия хирургичен корем" - възпалителен, перфоративен, мезентериални емболии и тромбози, илеуси и остър панкреатит. Голям процент от научните трудове на Проф. Яръмов са свързани с проблема за етио-патогенезата и лечението на перитонита, особено обстойно разглежда въпроса за перфориралите стомашно-дуоденални язви, както и лечението на перфоративния перитонит, разгледани обстойно в монографията “ Остър хирургичен корем ”.

От представените научни трудове на Проф. Николай Яръмов е видно, че преобладават трудовете от областта на голямата хирургия. Той е с подчертан интерес към гастро и колопроктологията и се изявява като добър диагностик, клиницист и оператор. Доказателство за това е 30 годишния му трудов стаж като хирург, трите признати специалности- хирургия, онкология и спешна хирургия и медицина, защитените му дисертации с редица приноси за българската хирургия за придобиване на нучните степени „доктор по медицина” и „доктор на медицинските науки”.

 

Начало^^